Privatumo Politika

         I.        Bendrosios nuostatos

 

1.      Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

12.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

12.2.  nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

12.3.  juridiniai asmenys;

12.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.      Jeigu Pirkėjas nori naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalo pasirinkti vieną iš šių būdų:

10.1.  pirkimas su registracija;

10.2.  pirkimas be registracijos.

3.      Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

4.      Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.      Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes https://www.motomafia.lt/  internetinėje parduotuvėje.

6.      Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. 

7.      Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

8.      Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  III.          Privatumo politika

9.      Motomafia vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

10.   Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.
Loading...