Sąlygos ir nuostatos

 

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

         I.        Sąvokos

 

1.      Duomenų valdytojas ir svetainės https://www.motomafia.lt/ operatorius (toliau – Pardavėjas) yra UAB „Motomafija“, įmonės kodas 303463387, PVM mokėtojo kodas LT100009175616, buveinės adresas Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – nurodyti. [GB1] e

2.      Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://www.motomafia.lt/

3.      Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

4.      Motomafia - internetinė parduotuvė, internetiniu adresu https://www.motomafia.lt/

5.      Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

6.      Prekė - visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje https://www.motomafia.lt/. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

7.      Atsiliepimas – tai Pirkėjo, įsigijusio Prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie Prekę.

8.      Reitingas – tai Pirkėjo įsigytos Prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.

9.      Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą.

10.   Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis https://www.motomafia.lt/

 

       II.        Bendrosios nuostatos

 

11.   Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

12.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

12.2.  nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

12.3.  juridiniai asmenys;

12.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

12.   Jeigu Pirkėjas nori naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalo pasirinkti vieną iš šių būdų:

10.1.  pirkimas su registracija;

10.2.  pirkimas be registracijos.

13.   Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

14.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

15.   Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes https://www.motomafia.lt/  internetinėje parduotuvėje.

16.   Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. 

17.   Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

18.   Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  III.          Privatumo politika

19.   Motomafia vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

20.   Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

 

   IV.          Prekės

 

21.   Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

22.   Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

23.   Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

24.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

25.   Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

     V.          Pirkėjo teisės

26.   Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

27.   Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką nurodyti. [GB2] Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).

28.   Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti raštu apie tai informavęs Pardavėją ir tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje.

29.   Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

30.   Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę internetinėje parduotuvėje, turi teisę reikalauti Pardavėjo, kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, proporcingai sumažinta Prekės kaina, arba vienašališkai nutraukta pirkimo-pardavimo sutartis.

   VI.          Pirkėjo įsipareigojimai

 

31.   Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

32.   Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

33.   Pirkėjas, naudodamasis https://www.motomafia.lt/ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

34.   Pirkėjas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos Prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna Prekės komplektacija.

 

     VII.      Pardavėjo teisės

 

35.   Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį.

36.   Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

37.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, numatytu apmokėjimo būdu, nesumoka už Prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

38.   Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

38.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

38.2.  jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

38.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

39.   Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

40.   Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

41.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.

42.   Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

43.   Pardavėjas įsipareigoja Prekes Pirkėjui pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo per 30 dienų, įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymo vėlavimą.

 

    VIII.    Pardavėjo įsipareigojimai

 

44.   Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://www.motomafia.lt/ teikiamomis paslaugomis.

45.   Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą Prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų Prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

46.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

47.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.

48.   Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį Prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės pristatymo.

   IX.          Prekių kainos, užsakymo ir apmokėjimo tvarka bei terminai

 

49.   Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

50.   Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdų:

53.1. naudojantis internetinės bankininkystės sistema (Paysera);

53.2. išankstiniu banko pavedimu;

53.3. grynais pinigais parduotuvėje;

51.   PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

52.   PVM sąskaitos faktūros yra siunčiamos Pirkėjo nurodytu el. paštu. Spausdintos PVM sąskaitos faktūros prie užsakymo nepridedamos.

53.   Prekių kainos internetinėje parduotuvėje https://www.motomafia.lt/ nebūtinai turi sutapti su Prekių kainomis kitose prekybos vietose.

 

       X.          Prekių pristatymas

 

54.   Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga.

 

   XI.          Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

 

55.   Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

56.   Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

57.   Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

58.   Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

59.   Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

60.   Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

61.   Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato Prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių įtvirtinta teise – atsisakyti Prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

62.   Tais atvejais, kai paslaugų  pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus.

63.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo ar trečiųjų šalių kaltės, arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

64.   Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

 

  XII.          Prekių garantija, grąžinimas ir keitimas

 

65.   https://www.motomafia.lt/ įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

66.   Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šiose taisyklėse numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

67.   Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

68.   Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui per 10 darbo dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

69.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pasikeitimai, būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pasikeitimais).

70.   Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 darbo dienų nuo  pranešimo apie prekės atsisakymą, grąžinama prekės kaina.

71.   Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke).

72.   Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

73.   Pinigai už grąžintas Prekes yra pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

XIII.          Vartotojų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

74.   Pardavėjas skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Pirkėjų sukurtus ir Pardavėjui pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.

75.   Atsiliepimai renkami Pardavėjo iniciatyva, kreipiantis į Pirkėjus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo Prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo Prekes.

76.   Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.

77.   Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję Prekes https://www.motomafia.lt/

78.   Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizacijant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.

79.   Pardavėjas skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.

80.   Pardavėjas neskelbia Atsiliepimų ir turi blokuoti Atsiliepimus, kurie:
- yra susiję su nelegalia veikla;
- turinys yra įžeidžiantis arba susijęs su Pardavėjo paslaugomis ar prekės ženklu;
- Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

81.   https://www.motomafia.lt/viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.

82.   Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

83.   Atsiliepimai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

84.   Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

 XIV.          Atsakomybė

 

85.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

86.   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

87.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei https://www.motomafia.lt/ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

88.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

89.   Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

   XV.          Apsikeitimas informacija

 

90.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

91.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

92.   Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

 

 XVI.          Baigiamosios nuostatos

 

93.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

94.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

95.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

96.   Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

97.   Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir https://www.motomafia.lt/ perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl https://www.motomafia.lt/ įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

 


 [GB1]El.paštas

 [GB2]El. pašto adresas

Loading...